Privacyverklaring

Webcreationz respecteert de privacy van al haar gebruikers, van zowel haar website als dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. Webcreationz verzamelt, verwerkt en bewaard alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Webcreationz verzamelt persoonsgegevens handmatig. Alle persoonsgegevens die door de website van Webcreationz worden verzameld worden automatisch verzameld wanneer er een contact formulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Webcreationz gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een opdracht plaatst, hebben we enkele gegevens nodig om je opdracht uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Hieronder wordt onder meer verstaan je naam, adres- en betaalgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wij gebruiken jouw e-mailadres voor facturen, offertes en klant-contact.
 • Webcreationz stelt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar tenzij deze derden nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Webcreationz werkt met derden die persoonsgegevens verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Webcreationz, gevestigd aan Energieplein 8, 2031 TC Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Webcreationz
Amsterdamsevaart 24
2032 EB Haarlem
+31 23 620 07 63

Bas ten Broeke is de Functionaris Gegevensbescherming van Webcreationz hij is te bereiken via bas@webcreationz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webcreationz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Webcreationz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opmaken van een offerte of factuur
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Webcreationz bewaard persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. Webcreationz bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Webcreationz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Webcreationz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website webcreationz.nl gebruikt cookies, lees hier onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Webcreationz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@webcreationz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Webcreationz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Webcreationz maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. Webcreationz maakt gebruik van datacentra die haar servers alleen in Nederland heeft staan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, de website webcreationz.nl versleuteld verzamelde gegevens die worden ingevuld. Webcreationz neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geüpdatet zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik of andere vragen, dan verzoeken wij je die via info@webcreationz.nl aan ons kenbaar te maken.

Wij zijn er voor al jouw vragen

Maak gerust en vrijblijvend een praatje met ons. Jouw ideeën inspireren ons om creatieve oplossingen te vinden. We vinden het leuk om in uitdagingen te denken.

Elke vraag of idee is voor ons een bron van inspiratie. We zijn benieuwd naar jouw verhaal en hoe we samen kunnen werken aan iets bijzonders.

Contactgegevens

Laten we in contact komen

  verplicht
  verplicht
  verplicht